TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Phiếu chi tiền

Phiếu chi là tính năng giúp bạn ghi lại các khoản tiền đã chi cho việc nhập hàng, nguyên liệu hoặc thanh toán các chi phí khác. Tương tự như phiếu thu nợ, phiếu chi có thể tự động sinh ra thông qua các hoạt động giao dịch trên hệ thống hoặc do bạn chủ động tạo.

  1. Phiếu chi tự tạo

  2. Phiếu chi tự động theo giao dịch

1.  Phiếu chi tự tạo

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý thu chi (1) > Chọn phiếu thu chi tiền (2) > Chọn chi tiền (3)

Các bước thực hiện phiếu chi tiền

Trong chi tiền có các loại: Chi cân đối, chi chuyển tiền, chi công nợ, chi tiền điện/lương.
Bước 2: Tại giao diện phiếu chi tiền, bạn chọn loại chi (theo đúng mục đích cần chi).

Giao diện các loại phiếu chi

►  Chi cân đối
Áp dụng khi có sự chênh lệch giữa tổng thu thực tế và tổng thu trên phần mềm, bạn cần điền số tiền chênh lệch để cân đối khoản chi trong khách sạn.

Ví dụ: Tổng chi của khách sạn quý I/2019
+ Thực tế: 90.000.000 triệu                       
+ Phần mềm: 100.000.000 triệu
Chênh lệch: 10.000.000 triệu.
►  Số tiền chi cân đối: 5.000.000 triệu để cân bằng.

Tại giao diện phiếu chi cân đối, bạn điền đầy đủ thông tin vào các ô có dấu * (1) bắt buộc.

Giao diện phiếu chi cân đối

  -  Nhân viên
  -  Quỹ
  -  Loại quỹ (mặc định là chi cân đối)
  -  Số tiền (chênh lệch).

Bấm Lưu hoặc Lưu và in (2) để hoàn tất phiếu chi cân đối.

►  Chi chuyển tiền 
Chuyển tiền từ loại quỹ này sang loại quỹ khác có trong khách sạn. Để đảm bảo số tiền trong các quỹ luôn ổn định.

Ví dụ: Chuyển từ quỹ tiền mặt sang quỹ ngân hàng 5.000.000 triệu.
Tại giao diện phiếu chi chuyển tiền, bạn điền đầy đủ thông tin vào các ô có dấu * (1) bắt buộc.

Giao diện phiếu chi chuyển tiền

  -  Nhân viên
  -  Từ quỹ đến quỹ.
  -  Loại quỹ (mặc định là chi cân đối)
  -  Ngày chi
  -  Số tiền
  -  Lý do (nếu có).

Bấm Lưu hoặc Lưu và in (2) để hoàn tất phiếu chuyển tiền.

►  Chi công nợ
Áp dụng khi khách sạn thanh toán nợ tiền khách hàng hoặc nhà cung cấp trong quá trình nhập nguyên liệu, sản phẩm hoặc tiền khách đặt cọc trước.

Tại giao diện phiếu chi công nợ, bạn điền đầy đủ thông tin vào các ô có dấu * bắt buộc.

Giao diện phiếu chi công nợ

  -  Người hưởng
  -  Nhân viên
  -  Quỹ
  -  Loại
  -  Ngày chi
  -  Số tiền
  -  Lý do (nếu có).

Nhấn Lưu hoặc Lưu và in (2) để hoàn tất.

2.  Phiếu chi tự động theo giao dịch

Sau khi khách sạn tiến hành nhập hàng, nguyên liệu sẽ thanh toán tiền cho nhà cung cấp, lúc đó hệ thống sẽ tự tạo một phiếu chi tự động theo đơn nhập tương ứng với số tiền khách sạn thanh toán cho khách hàng, nhà cung cấp đó.

Phiếu chi tư động khi nhập nguyên liệu

Để kiểm tra lại các phiếu chi, bạn vào Quản lý thu chi > Chọn phiếu thu chi tiền.

Kiểm tra phiếu chi tiền tự động
 

Xem thêm
Tính năng    BÁO CÁO

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline