TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Phiếu thu nợ

Khi công nợ đã được thống kê, bạn sẽ cần tiến hành thu hoặc chi trả tiền trong khách sạn. Tại phiếu thu chi tiền sẽ tạo sẵn các phiếu thu và chi tiền theo đúng mục đích của khách sạn. Khi bạn có phát sinh các phiếu thu chi tiền thì hệ thống sẽ tự động cập nhật và thay đổi số liệu trong sổ thu chi, thống kê tồn quỹ và thống kê công nợ.
Phiếu thu chi là tính năng giúp ghi lại các khoản tiền đã thu nợ từ khách hàng trong quá trình ở và sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại khách sạn. Phiếu thu có thể tự động sinh ra thông qua các hoạt động giao dịch trên hệ thống hoặc do bạn tự tạo để cân đối thu chi trong khách sạn.

 1. Phiếu thu tự tạo
 2. Phiếu thu tự động theo giao dịch

 
1.  Phiếu thu tự tạo

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý thu chi (1) > Chọn phiếu thu chi tiền (2) > Tích vào từng mã phiếu cần thu (3) (nếu thu tất cả hóa đơn tích chọn toàn mã phiếu) (4) > Chọn thu nợ (5).

Phiếu thu nợ tự tạo

Bước 2: Tại giao diện phiếu thu tiền, bạn điền đầy đủ thông tin vào các ô có dấu * bắt buộc.

Giao diện phiếu thu tự tạo

 -  Người nộp
 -  Nhân viên
 -  Loại Quỹ
 -  Loại thu.
 -  Ngày thu
 -  Lý do (thu nếu có)

Bước 3: Bấm chọn hóa đơn.
Bước 4: Tại giao diện Chọn hóa đơn. Chọn người nộp (1) > Chọn tìm hóa đơn (2)

 Lưu ý:

 Một khách hàng có thể nợ khách sạn nhiều hóa đơn và khách hàng có thể không thanh toán hết tổng số tiền nợ cùng một lúc, nên khi thu tiền bạn cần chọn đúng hóa đơn cần thanh toán.

Bước 5: Tích vào mã hóa đơn khách sạn (3) cần thu tiền (cột thu và tổng tiền sẽ hiện thị đúng số tiền cần thu). Trường hợp khách thanh toán toàn bộ hóa đơn bạn tích cột bên trên (4) cạnh hóa đơn.
Bước 6: Nhấn lưu (5) để hoàn tất hóa đơn vừa chọn để thanh toán.

Chọn hóa đơn thu nợ tự tạo

Bước 6: Tại giao diện phiếu thu tiền hiển thị số tiền danh sách thu hóa đơn. Nếu muốn xóa hóa đơn vừa tạo, tích vào dấu trừ màu trắng.
Phiếu thu tiền tự tạo

Bước 7: Nhấn Lưu hoặc Lưu và in để hoàn tất.

 -  Lưu để hoàn tất tạo hóa đơn thu nợ
 -  Lưu và in nếu khách hàng muốn lấy hóa đơn thu nợ.
2.  Phiếu thu tự động theo giao dịch

Trường hợp khách hàng thanh toán tiền khi trả phòng, ngay khi ấn trả phòng hệ thống sẽ tự động sinh một phiếu thu công nợ tiền phòng theo giá trị tiền trong hóa đơn vừa thanh toán với quy tắc: Tiền vào thì có phiếu thu.

Phiếu thu tự động theo giao dịch

Để kiểm tra bạn chọn quản lý thu chi > Chọn phiếu thu chi tiền

Kiểm tra phiếu thu tự động
 


Tính năng   PHIẾU THU TIỀN

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline