TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Cấu hình khách sạn và tạo dữ liệu

                      
                       

Trong bài này, 
TCSOFT HOTEL sẽ cung cấp các bước chính mà bạn cần để thiết lập các thông tin về khách sạn như: Tầng, danh sách phòng, giá theo thời điểm… và kích hoạt một số tính năng mở rộng, tùy chỉnh cài đặt cho khách sạn
1. Cài đặt cấu hình khách sạn
Trước khi có thể tiến hành đặt phòng, nhận phòng... có một số cấu hình khách sạn mà bạn nên thực hiện:
• Hoàn thành thiết lập ban đầu về:
Danh sách loại phòng; danh sách tầngdanh sách phòng
• Thêm mới và sửa/xóa thông tin cấu hình khách sạn như: tên phòng, kí hiệu phòng...
2. Cài đặt giá theo thời điểm
Thêm mới giá loại phòng
Một số khái niệm cơ bản về giá theo thời điểm
3. Cài đặt chung
Tại cài đặt chung bạn cần hoàn thành thiết lập ban đầu các quy định của khách sạn về giờ nhận, trả phòng; phụ trội quá giờ....

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử