TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Thống kê tồn quỹ

Thống kê tồn quỹ giúp chủ khách sạn biết được chính xác số tiền có trong từng loại quỹ như quỹ tiền mặt, quỹ ngân hàng tại thời điểm lọc thời gian cần xem thống kê.
Khi thực hiện một thao tác bất kỳ như thu công nợ tiền phòng hoặc thanh toán tiền nhập sản phẩm... hệ thống sẽ tự động cộng hoặc trừ vào cột thu hoặc chi trong thống kê tồn quỹ. 

Tồn quỹ = Tồn đầu + Tổng thu – Tổng chi

Để thực hiện tính năng thống kê tồn quỹ, bạn thao tác theo các bước sau:
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý thu chi (1) > Chọn thống kê tồn quỹ (2). Hệ thống hiển thị màn hình.

Kiểm tra thống kê tồn quỹ trong khách sạn

Xem chi tiết các thông tin:
-  Tên quỹ 

-  Tồn đầu
-  Thu
-  Chi
-  Tồn quỹ
Bước 2: Bạn chọn lọc xem theo “từ ngày – đến ngày”; “loại quỹ(1) > Bấm tìm kiếm (2) để xem báo cáo.

Lọc thời gian xem thống kê tồn quỹ

 Lưu ý:

- Tồn đầu: Là số tiền thực tế trước khoảng thời gian mà bạn lựa chọn xem.
- Thu: Là tổng số tiền khách sạn thu trong khoảng thời gian lọc
- Chi: Là tổng số tiền khách sạn chi trong khoảng thời gian lọc.
- Tồn quỹ: Là tổng số tiền thực tế mà khách sạn đang có tại thời điểm xem báo cáo.

 

Xem thêm
Tính năng  ► THỐNG KÊ CÔNG NỢ

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử