TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Cập nhật phiếu thu chi

Sau khi đã kiểm tra thống kê công nợ, bạn có thể xem thông tin các loại phiếu thu chi tự động hoặc xóa phiếu thu chi tiền đối với phiếu tạo trực tiếp tại quản lý thu chi.

Trong bài này, TCSOFT HOTEL sẽ cung cấp các nội dung sau: 
Xem chi tiết phiếu thu chi
-  Xóa phiếu thu chi 
1. Xem chi tiết phiếu thu chi

Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý thu chi (1) > Chọn phiếu thu chi tiền (2). Hệ thống hiển thị màn hình.

Xem phiếu thu chi

Xem chi tiết các thông tin:
  -  Mã phiếu
  -  Ngày tạo phiếu
  -  Người nộp/hưởng
  -  Loại thu chi
  -  Quỹ
  -  Nhân viên
  -  Số tiền
  -  Ghi chú
Bước 2: Bạn chọn điều kiện lọc: 
►  Thời gian từ ngày – đến ngày 
 
►  Chọn nhân viên thu chi
 Xem theo nhân viên thu chi
►  Người nộp/hưởng
Lọc xem theo người nộp/người hưởng.
►  Loại thu chi 
Lọc xem theo loại thu chi
 

⇒ Bấm tìm để xem báo cáo.

Bước 3: Bạn có thể Xuất File Excel để lưu trữ.

2.  Xóa phiếu thu chi
Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý thu chi (1) > Chọn phiếu thu chi tiền (2). Hệ thống hiển thị màn hình.

Bước 2: Bạn tích vào mã phiếu cần xóa (3) > Bấm hủy (4) để thực hiện.

Xóa phiếu thu chi

Bước 3: Tại giao diện xóa phiếu thu chi, bạn nhấn đồng ý để cập nhật. Hoặc nhấn hủy nếu không muốn xóa phiếu đó.

Xác nhận xóa phiếu thu chi

 Lưu ý:

  Phiếu thu chi tự động được ghi nhận theo các giao dịch nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa được (như như thu công nợ tiền phòng, thu đặt cọc, thu tiền xuất nhập hàng… ). Bạn chỉ thực hiện được chức năng sửa phiếu với các phiếu mới tạo trực tiếp trong quản lý thu chi.

 

Xem thêm
Tính năng    PHIẾU THU NỢ

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử