TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Thống kê công nợ

Tính năng thống kê công nợ giúp bạn quản lý và xem chi tiết công nợ của từng khách hàng, nhà cung cấp đang nợ trong khách sạn. Từ đó có thể tạo các phiếu thu chi tương ứng.
Tại đây bạn có thể lọc xem thống kê công nợ theo: thời gian, khách hàng, nhà cung cấp...
Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý thu chi (1) > Chọn thống kê công nợ (2). Hệ thống hiển thị màn hình.

Thống kê công nợ khách sạn

Xem chi tiết các thông tin:
-  Tên (khách hàng, nhà cung cấp)

-  Nợ trước
-  Phát sinh nợ 
-  Phát sinh trả
-  Còn nợ
Bước 2: Bạn chọn điều kiện lọc:
-  Từ ngày – đến ngày: Để biết số tiền nợ của khách hàng, nhà cung cấp hoặc khách sạn nợ theo khoảng thời gian lọc.

-  Tất cả: Hiển thị danh sách nợ của tất cả nhà cung cấp, khách hàng và khách sạn. 
Khách hàng: Hiển thị riêng danh sách nợ tiền của khách hàng và khách sạn.
Nhà cung cấp: Hiển thị riêng danh sách nợ tiền của nhà cung cấp và khách sạn.
Chọn khách hàng: Lọc đúng tên khách hàng cần xem công nợ.

► Bấm tìm kiếm Tìm kiếm thống kê công nợ để xem báo cáo.
Bước 3: Chọn Xuất File Excel để lưu trữ.

 Lưu ý:

 - Nợ trước: Là tổng số tiền nợ trước (nếu có) của khách hàng, nhà cung cấp trước khoảng thời gian lọc.
Phát sinh nợ: Là số tiền khách hàng, nhà cung cấp nợ tiền khách sạn trong khoảng thời gian lọc.
Phát sinh trả: Là số tiền khách hàng, nhà cung cấp thanh toán trả tiền khách sạn trong khoảng thời gian lọc.
Còn nợ: Tổng số tiền thực tế khách hàng, nhà cung cấp nợ khách sạn tại thời điểm xem báo cáo.

Còn nợ = Nợ trước + Tổng phát sinh nợ – Tổng phát sinh trả

 -  Trong cột còn nợ:

     Nếu hiển thị số tiền dương
  Tức là khách hàng và nhà cung cấp đang nợ tiền khách sạn Khách hàng và nhà cung cấp nợ tiền khách sạn

     Nếu hiển thị số tiền âm
 Tức là khách sạn đang nợ tiền khách hàng hoặc nhà cung cấp Khách sạn nợ tiền khách hàng hoặc nhà cung cấp

 

 -  Tổng số bản ghi ở cuối màn hình hiển thị tổng số khách hàng, nhà cung cấp có công nợ tại khách sạn.

 Ví dụ: Từ ngày 07/01/2019 đến 12/02/2019 có tất cả là 11 Tổng số bản ghi trong thống kê công nợ. khách hàng, nhà cung cấp có công nợ tại khách sạn.Tính năng  CẬP NHẬT PHIẾU THU CHI

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử