TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Giới thiệu quản lý thu chi

TCSOFT HOTEL cung cấp phân hệ quản lý thu chi, giúp khách sạn có thể dễ dàng kiểm soát được toàn bộ tình hình thu chi, công nợ trong khách sạn....
Bạn có thể xem chi tiết các hóa đơn theo
loại phiếu thu chi hoặc theo module....
Đây cũng là nơi bạn tiến hành các thao tác tạo
phiếu thu, phiếu chi tiền trong khách sạn.
1. Sổ thu chi
Sổ thu chi giúp bạn kiểm soát toàn bộ dòng tiền của khách sạn thông qua các phiếu thu, phiếu chi và lợi nhuận theo thời gian cần xem.

2. Thống kê tồn quỹ
Tính năng thống kê tồn quỹ hỗ trợ chủ khách sạn tìm kiếm và xem chi tiết tồn quỹ theo các loại như: quỹ tiền mặt, quỹ ngân hàng....
3. Thống kê công nợ
Tính năng thống kê công nợ giúp bạn kiểm soát chi tiết công nợ của khách sạn hoặc khách hàng, nhà cung cấp. Biết được số tiền nợ thực tế cần thu từ đó để tạo các phiếu thu tương ứng.

4. Phiếu thu chi tiền
Tính năng cho phép bạn xem thông tin các loại phiếu thu chi tự động hoặc xóa phiếu thu chi tiền đối với phiếu tạo trực tiếp tại quản lý thu chi.
Tạo phiếu thu nợ: Tính năng hỗ trợ các chủ khách sạn tạo các phiếu thu từ khách hàng trong quá trình ở và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong khách sạn.
Có 2 cách để tạo phiếu thu nợ: 
- Phiếu thu tự tạo
- Phiếu thu tự động theo giao dịch
Tạo phiếu thu tiền: Hỗ trợ bạn trong việc tạo các phiếu thu từ việc bán sản phẩm, nguyên liệu cho khách hàng hoặc nhà cung cấp. và cân đối tài khoản trong khách sạn (khi có sự chênh lệch giữa nguồn thu thực tế với thu trong phần mềm)
Tạo phiếu chi tiền: Tính năng hỗ trợ chủ khách sạn tạo các phiếu chi từ việc nhập sản phẩm, nguyên liệu hoặc thanh toán các chi phí khác. 
Có 2 cách để tạo phiếu chi tiền:
- Phiếu chi tự tạo
- Phiếu chi tự động theo giao dịch

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử