TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Kết thúc

Sau khi đã trải nghiệm các tính năng hữu ích quản lý phòng, quản lý bán hàng, quản lý thu chi… trên hệ thống của TCSOFT HOTEL.
Để thoát khỏi phần mềm, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Từ menu quản lý khách sạn (1) > Chọn biểu tượng tên cơ sở đang đăng nhập (2). Hiển thị trên màn hình.
Thoát khỏi hệ thổng phần mềm quản lý khách sạn
Bước 2: Bấm thoát (3) để kết thúc.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline