TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Hệ thống danh mục

Hệ thống danh mục

          Hệ thống danh mục là chức năng tổng quát, quản lý chung các danh mục tính năng cần thiết sử dụng trong phần mềm.

Download tài liệu hướng dẫn hệ thống danh mục

          Tầng khách sạn: là chức năng các tầng trong khách sạn, đây là thiết lập ban đầu để phần mềm được tối ưu cho từng quy mô hoạt động của khách sạn. Việc cấu hình tầng khách sạn sẽ thể hiện ở sơ đồ phòng bên ngoài và cách sắp xếp vị trí các phòng.

danh mục tầng phần mềm khách sạn

Danh mục tầng khách sạn.

          Loại phòng khách sạn: là chức năng thêm, sửa, xóa các phòng khách sạn, tên phòng, loại phòng, số giường, số người và ký hiệu của phòng.


Loại hình khách sạn


Cấu hình khách sạn

Danh mục loại phòng khách sạn.

          Nhóm sản phẩm: là chức năng thêm, sửa, xóa các sản phẩm có ở khách sạn.

Danh mục nhóm sản phẩm.

          Phòng khách sạn: là chức năng thêm, sửa, xóa các phòng trong khách sạn, giống như tầng khách sạn, phòng khách sạn có thể sắp xếp theo ý muốn.

danh mục phòng khách sạn

Danh mục phòng khách sạn.

          Giá theo thời điểm: là chức năng cài đặt các mức giá theo ý muốn, giá có thể được cài đặt theo ngày, đêm, tháng và đơn giá thêm người.Danh mục giá theo thời điểm theo phòng.

Cấu hình mức giá theo thời điểm

Cấu hình giá theo thời điểm

          Cài đặt chung: tại form này, quản trị viên có thể cài đặt giờ nhận phòng, trả phòng, giờ tính giá nghỉ qua đêm. Các cài đặt làm tròn thời gian, tính trội giá, phụ thu, cài đặt hiển thị sơ đồ… đều có thể cài đặt tại đây.

danh mục cài đặt chung phần mềm khách sạn

Danh mục cài đặt chung.

          Loại thu chi: là tính năng có thể thêm, sửa, xóa các loại thu chi, tính công nợ phục vụ danh mục quản lý thu chi. Các quản lý có thể thêm nhiều nghiệp vụ thu chi tùy theo hoạt động của khách sạn.

          Quỹ: là tính năng quản lý các quỹ, tồn đầu, tồn cuối của khách sạn. Các tên quỹ này sử dụng để thu chi đúng các khoản tiền mà khách sạn đang quản lý. Ví dụ như “quỹ tiền mặt”, “quỹ ngân hàng ACB”, “quỹ ngân hàng Vietcombank”.

          Sản phẩm: tại đây có thể quản lý danh mục nhóm sản phẩm, sản phẩm, đơn vị tính, tình trạng sản phẩm. Tại đây quản lý có thể thêm sản phẩm mới vào và cài đặt giá bán, giá bán theo phòng hoặc công thức nguyên liệu để làm ra sản phẩm đó. Quản lý hoàn toàn có thể import dữ liệu sản phẩm vào bằng excel.

Danh mục thêm sản phẩm phần mềm khách sạn

Thêm sản phẩm

          Nguyên liệu: các nguyên liệu đầu vào của khách sạn thường xuyên sử dụng để cung cấp cho nhà hàng hoặc dịch vụ của khách sạn nhằm mục đích chế biến, pha chế để tạo ra sản phẩm khác sẽ được nhập tại đây.

          Ngoại tệ: tại danh mục này sẽ khai báo các đồng ngoại tệ được sử dụng trong thanh toán khách sạn. Tại đây quản trị viên có thể sửa tỷ giá các loại tiền theo giá thị trường.

          Thiết bị: danh mục các trang thiết bị, tài sản cố định của khách sạn được nhập vào tại đây.

Danh mục thiết bị

          Nhà cung cấp: các đơn vị nhà cung cấp nguyên vật liệu, sản phẩm, thiết bị được quản lý tại danh mục này.

          Đơn vị tính: là tính năng đưa ra những đơn vị tính phục vụ cho quá trình xuất nhập thu chi sản phẩm.
Khởi tạo và phần quyền cho khách sạn trên TCSOFT HOTEL

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử