TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Giới thiệu quản lý bán hàng

TCSOFT HOTEL cung cấp các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng trong khách sạn, giúp bạn có thể dễ dàng quản lý thông tin các đơn vị nhà cung cấp trong khách sạn; sản phẩm và nguyên liệu. 
Trong quản lý bán hàng, có một số nghiệp vụ mà bạn cần quan tâm như sau:
1. Khởi tạo nhà cung cấp, loại quỹ, dịch vụ

Khách sạn sẽ cần tạo đơn vị nhà cung cấp để có thể quản lý được mọi dữ liệu liên quan đến nhà cung cấp; thông tin về loại quỹ; dịch vụ trong khách sạn. Đây là một trong những bước đầu tiên để tạo dữ liệu quản lý trong khách sạn. 
Tính năng cho phép bạn có thể xem, chỉnh sửa và cập nhật các thông tin khởi tạo như: tên đơn vị nhà cung cấp, tên loại quỹ, dịch vụ...

2. Thiết lập đơn vị tính

Trước khi có thể quản lý các mặt hàng trong kho khách sạn, bạn sẽ cần khởi tạo các nguyên liệu và sản phẩm.
Để có được nguyên liệu hay sản phẩm, bạn sẽ cần thiết lập đơn vị tính đầu tiên. Phần mềm quản lý khách sạn cung cấp tính năng tạo nhóm nguyên liệu, nhóm sản phẩm để giúp khách sạn có thể phân loại và quản lý, tìm kiếm sản phẩm, nguyên liệu theo từng nhóm. 
3. Nhóm nguyên liệu
Khi có nhóm nguyên liệu, bạn mới có thể tiến hành nhập nguyên liệu.
4. Nhóm sản phẩm
Tính năng nhóm sản phẩm này hỗ trợ quản lý sản phẩm hoặc nguyên liệu dễ hơn khi chia các sản phẩm/nguyên liệu thành từng nhóm nhỏ.
5. Nguyên liệu
Sản phẩm sẽ được cấu thành từ nguyên liệu, nên bạn sẽ cần thiết lập những nguyên liệu có trong khách sạn.
6. Sản phẩm
Trong tính năng sản phẩm bạn có thể thực hiện thao tác: xem chi tiết thông tin về sản phẩm, sửa, xóa hoặc xuất file excel để lưu trữ dữ liệu.
Có 2 cách thêm mới sản phẩm vào kho khách sạn
- Thêm mới sản phẩm thủ công
- Thêm mới sản phẩm bằng file excel.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử