TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Khởi tạo nhà cung cấp, loại quỹ, dịch vụ

Tại chức năng danh mục, có các nghiệp vụ liên quan đến quản lý bán hàng mà bạn cần thực hiện như:

1.  Nhà cung cấp

Các bước thực hiện:
Bước 1: Từ menu khách sạn > Chọn Danh mục (1) > Chọn Nhà cung cấp (2) > Bấm thêm mới (3). Hệ thống hiển thị màn hình.

Các bước thực hiện thêm mới nhà cung cấp

Bước 2: Tại giao diện thông tin nhà cung cấp, bạn điền thông tin vào các ô.

Thông tin nhà cung cấp

 Bước 3: Bấm Lưu hoặc Lưu Thêm, phần mềm sẽ hiển thị thông báo thêm mới cập nhật thành công nhà cung cấp.
 -  Lưu: Để hoàn tất khởi tạo 1 đơn vị nhà cung cấp.
 -  Lưu và Thêm: Để hoàn tất khởi tạo 1 đơn vị nhà cung cấp và thêm mới tiếp tục.

Danh sách nhà cung cấp

Lưu ý:

 Việc cập nhật chi tiết thông tin nhà cung cấp sẽ thuận lợi cho việc quản lý: Liên hệ nhà cung cấp, công nợ, phiếu xuất, nhập hàng

► Xem/sửa/xóa nhà cung cấp.

     Sau khi thêm mới nhà cung cấp trên phần mềm quản lý khách sạn, bạn có thể xem và chỉnh sửa, cập nhật lại các thông tin: tên nhà cung cấp, điện thoại, địa chỉ, email… hoặc xóa nhà cung cấp.

-  Xem chi tiết thông tin nhà cung cấp.
-  Sửa/xóa nhà cung cấp.
•  Xem chi tiết thông tin nhà cung cấp

Các bước thực hiện:
Bước 1: Từ Menu khách sạn > Chọn Danh mục > Chọn Nhà cung cấp (1)
Bước 2: Tích vào tên nhà cung cấp (2) muốn xem thông tin Khách hàng > Bấm xem (3).

Xem thông tin nhà cung cấp

Tại giao diện xem, hiển thị các thông tin nhà cung cấp.

Xem chi tiết thông tin nhà cung cấp

Bước 3: Bấm Hủy để thoát.

 Lưu ý:

 Với tính năng xem, bạn chỉ có quyền xem, không được phép thay đổi các thông tin.

 
  Sửa/xóa nhà cung cấp

Các bước thực hiện:
Bước 1: Từ menu khách sạn > Chọn Danh mục > Chọn Nhà cung cấp.

Bước 2: Tích vào tên nhà cung cấp cần sửa/xóa Khách hàng > Bấm sửa/xóa Sửa,xóa .

+ Tại phiếu sửa, bạn thực hiện thay đổi thông tin tương tự như thêm mới nhà cung cấp > Bấm Lưu.

Sửa thông tin nhà cung cấp

+ Tại phiếu xóa, nhấn đồng ý để xóa. Hoặc nhấn hủy để giữ lại thông tin nhà cung cấp.

Xác nhận

2.  Loại quỹ

Khi nhập quỹ bạn phải nhập tồn quỹ (cho lần khai báo đầu tiên) để có thể tiến hành nhập sản phẩm hoặc làm phiếu chi, vì khi không có tiền trong quỹ, hệ thống sẽ không cho phép tiến hành các chức năng này.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn Danh mục (1) > Quỹ (2) > Bấm thêm mới (3)

Các bước thực hiện thêm mới loại quỹ

Bước 2: Tại giao diện quỹ, bạn điền thông tin vào các ô có dấu * bắt buộc “Tên quỹ”; “Loại quỹ”; “Tồn đầu”…

Giao diện loại quỹ

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất thông tin

  • ► Sửa/xóa quỹ

Sau khi thêm mới quỹ trên phần mềm quản lý khách sạn, bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật lại các thông tin: tên quỹ, loại quỹ, tồn đầu, ghi chú (nếu có)… hoặc xóa loại quỹ.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Từ menu khách sạn > Chọn Danh mục > Chọn Quỹ
Bước 2: Tích vào tên loại quỹ cần sửa/xóa > Bấm sửa/xóa.

Sửa,xóa

+ Tại phiếu sửa, bạn thay đổi thông tin tương tự như thao tác như thêm mới quỹ > Bấm Lưu.

Xem chi tiết thông tin loại quỹ

+ Tại phiếu xóa, nhấn đồng ý để xóa. Hoặc nhấn hủy để giữ lại thông tin quỹ.

Xác nhận

3.  Dịch vụ

Bước 1: Từ menu khách sạn > Chọn Danh mục > Chọn Dịch vụ > Bấm thêm mới. Hệ thống hiển thị màn hình.

Các bước thực hiện thêm mới dịch vụ

Bước 2: Tại giao diện dịch vụ, điền thông tin vào các ô “tên dịch vụ” ; “đơn giá”…

Giao diện thêm mới dịch vụ

Bước 3: Bấm Lưu để hoàn tất thông tin.

  • ► Sửa/xóa dịch vụ

Sau khi thêm mới dịch vụ trên phần mềm quản lý khách sạn, bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật lại các thông tin: tên dịch vụ, đơn giá, ghi chú (nếu có)… hoặc xóa dịch vụ
Các bước thực hiện:

Bước 1: Từ menu khách sạn > Chọn Danh mục > Chọn Dịch vụ.
Bước 2: Tích vào tên dịch vụ cần sửa/xóa Loại dịch vụ đưa đón > Bấm sửa/xóa Sửa, xóa

Sửa, xóa dịch vụ

+ Tại phiếu sửa, thay đổi thông tin thao tác như thêm mới dịch vụ > Bấm Lưu.

Giao diện sửa dịch vụ

+ Tại phiếu xóa, nhấn đồng ý để xóa. Hoặc nhấn hủy để giữ lại dịch vụ.

Xác nhận
 

Xem thêm

Tính năng    THIẾT LẬP ĐƠN VỊ TÍNH

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline