TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Nhóm nguyên liệu

 Khi có nhóm nguyên liệu, bạn mới có thể tiến hành nhập các sản phẩm, nguyên liệu vào kho khách sạn.
Bạn có thể thêm mới và chỉnh sửa nhóm nguyên liệu theo những bước sau:

Bước 1: Từ menu khách sạn > Chọn Danh mục (1) > Chọn sản phẩm, nguyên liệu (2) > Chọn nhóm nguyên liệu (3)  > Bấm thêm mới (4) Thêm mới

Các bước thực hiện thêm mới nhóm nguyên liệu

Bước 2: Tại giao diện nhóm nguyên liệu, điền các thông tin “Tên nhóm nguyên liệu”; “ghi chú” nếu có.

Giao diện nhóm nguyên liệu

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất thông tin.
Sau khi tạo thành công, nhóm nguyên liệu sẽ được hiển thị trong danh sách nhóm nguyên liệu.

Danh sách nhóm nguyên liệu

Ngoài ra, bạn có thể xem, sửa hoặc xóa nhóm nguyên liệu (nếu muốn) bằng cách tích vào tên nhóm nguyên liệu > Bấm sửa (thay đổi thông tin) > Bấm xóa (xóa nhóm nguyên liệu).
 

Xem thêm

Tính năng  ►  NHÓM SẢN PHẨM

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử