TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Nguyên liệu

Sản phẩm sẽ được cấu thành từ nguyên liệu, nên bạn sẽ cần thiết lập những nguyên liệu có trong khách sạn.
Tính năng nguyên liệu, bạn có thể thêm mới, xóa hoặc chỉnh sửa các thông tin khi thực hiện theo những bước sau:

1. Thêm mới nguyên liệu
Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn Danh mục (1) > Chọn sản phẩm, nguyên liệu (2) > Chọn nguyên liệu (3)  Nguyên liệu > Bấm thêm mới (4) Thêm mới

Các bước thực hiện thêm mới nguyên liệu

Bước 2: Tại giao diện nguyên liệu, điền các thông tin vào ô có dấu * bắt buộc.

Giao diện thêm mới nguyên liệu

     -  Tên nguyên liệu (mã nguyên liệu sẽ tự sinh theo nguyên liệu)
     -  Nhóm nguyên liệu
     -  Đơn vị tính
     -  Đơn giá nhập...

Bước 3: Bấm Lưu để hoàn tất.
Sau khi tạo thành công, nguyên liệu sẽ được hiển thị trong danh sách nguyên liệu.

Danh sách nguyên liệu

Lưu ý:

 Bạn có thể thêm mới nhanh nhóm nguyên liệu và đơn vị tính tại giao diện thêm mới nguyên liệu > Tích vào dấu cộng Dấu cộng thêm mới
Thực hiện tương tự như thêm mới nhóm nguyên liệu, đơn vị tính.


2.  Sửa nguyên liệu

Sau khi thêm mới nguyên liệu trên phần mềm quản lý khách sạn, bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật lại các thông tin: Mã nguyên liệu, tên  nguyên liệu, nhóm nguyên liệu, đơn vị tính... hoặc xóa tên nguyên liệu.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn Danh mục > Chọn sản phẩm, nguyên liệu > Chọn nguyên liệu.

Bước 2: Tích vào tên nguyên liệu cần sửa Nguyên liệu cần sửa "hành" > Bấm sửa Nút sửa

Sửa nguyên liệu

Bước 3: Tại giao diện sửa nguyên liệu, thay đổi các thông tin tương tự như thêm mới nguyên liệu.

Giao diện sửa nguyên liệu

Bước 4: Bấm Lưu để hoàn tất.

  • 3.  Xóa nguyên liệu

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn Danh mục > Chọn sản phẩm, nguyên liệu > Chọn nguyên liệu.
Bước 2: Tích vào tên nguyên liệu cần xóa Xóa nguyên liệu "chanh" > Bấm xóa Nút xóa

Xóa nguyên liệu

Bước 3: Tại giao diện xóa nguyên liệu, bấm đồng ý để xóa. Hoặc nhấn hủy để giữ nguyên liệu.

Xác nhận xóa nguyên liệu

Nguyên liệu đã được thêm vào hệ thống, để kiểm tra bạn thực hiện:
Chọn nhóm nguyên liệu cần kiểm tra Bấm Nút tìm kiếm

Chọn nhóm nguyên liệu

Ví dụ: Bạn muốn kiểm tra nhóm nguyên liệu Đồ ăn.

Thực hiện chọn nguyên liệu
 


Tính năng  ►  SẢN PHẨM

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline