TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Thiết lập đơn vị tính

Với mỗi sản phẩm hoặc nguyên liệu của khách sạn cần có đơn vị tính riêng, VD: Hoa quả đơn vị tính là Kg hoặc Đĩa hoặc quả, Cua đơn vị tính là Kg hoặc Con… Nên trước khi tạo ra các nguyên liệu, sản phẩm bán trong khách sạn bạn cần tạo ra đơn vị tính cho từng sản phẩm.
Để sử dụng tính năng đơn vị tính, bạn cần đăng nhập vào hệ thống của TCSOFT HOTEL và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn Danh mục (1) > Chọn sản phẩm, nguyên liệu (2) > Chọn đơn vị tính (3) > Bấm thêm mới Thêm mới

Các bước thêm mới đơn vị tính

Bước 2: Tại giao diện đơn vị tính, điền các thông tin “Tên đơn vị tính”; “ghi chú” nếu có.

Giao diện thêm mới đơn vị tính

Bước 3: Nhấn Lưu hoặc Lưu và Thêm để hoàn tất thông tin.

 -  Lưu: Để hoàn thành tạo mới một đơn vị tính.
 -  Lưu và xóa: Để hoàn thành tạo mới một đơn vị tính và tiếp tục thêm mới.
Sau khi tạo thành công, đơn vị tính sẽ được hiển thị trong danh sách đơn vị tính.

Danh sách đơn vị tính

Ngoài ra, bạn có thể xem, sửa hoặc xóa đơn vị tính (nếu muốn) bằng cách tích vào tên đơn vị > Bấm sửa (thay đổi thông tin) > Bấm xóa (xóa đơn vị tính).
 

Xem thêm

Tính năng   NHÓM NGUYÊN LIỆU

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline