TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Sản phẩm

Trước khi có thể quản lý các mặt hàng trong kho khách sạn, bạn sẽ cần khởi tạo các sản phẩmnguyên liệu.
Để thêm mới sản phẩm, bạn cần thiết lập đơn vị tính, nhóm nguyên liệu, nhóm sản phẩm
Đây là một trong những bước đầu tiên để tạo dữ liệu quản lý trong khách sạn.
Có 2 cách để thêm mới sản phẩm.

1. Thêm mới sản phẩm thủ công

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn Danh mục (1) > Chọn sản phẩm, nguyên liệu (2) > Chọn sản phẩm (3) Sản phẩm > Bấm
thêm (4) Thêm mới

Các bước thực hiện thêm mới sản phẩm

Bước 2: Tại giao diện sản phẩm, điền đầy đủ thông tin vào các ô có dấu * bắt buộc tại Thông tin chung

Giao diện thêm mới sản phẩm
 

Thông tin chung:
          + Mã sản phẩm
          + Sản phẩm
          + Nhóm sản phẩm
          + Đơn vị tính
          + Giá bán, giá vốn…

Bước 3: Bấm lưu để hoàn tất (Nếu sản phẩm không được cấu thành từ nguyên liệu hoặc giá bán chi tiết)
Sau khi thêm mới thành công, sản phẩm sẽ được hiển thị trong danh sách sản phẩm.

Danh sách sản phẩm

Lưu ý:

  • Sản phẩm cơ sở dành riêng cho những sản phẩm cần bán lẻ hoặc toàn bộ như két bia, thùng nước LaVie... Giúp bạn xuất nhập quản lý sản phẩm, số lượng tồn kho nhanh, chính xác bằng con số nhỏ dễ kiểm soát. Trong tồn kho sản phẩm tại chức năng sẽ không hiển thị tên sản phẩm là két bia, mà đã được quy toàn bộ ra chai bia.
  • Bạn nên nhập chính xác giá vốn của sản phẩm. Đây là giá sẽ được sử dụng để tính giá vốn trung bình sau này và doanh thu sản phẩm.
 

Ví dụ: Khi có sản phẩm cơ sở là chai bia 333 Sản phẩm cơ sở, bạn có thể nhập thêm sản phẩm là Két bia 333
Sản phẩm, đơn vị tính là “két”. Giá bán của 1 két bia. 1 két bia thông thường có 24 chai.
Tỉ lệ cần nhập là “24” Tỉ lệ. Như vậy sau khi bán 1 két bia, kho sẽ tự động trừ 24 chai bia, tương tự khi bạn nhập 10 két bia thì số lượng chai bia sẽ tự động tăng lên là 240 chai.

►  Để kiểm tra bạn thực hiện:
Bước 1: Chọn báo cáo > Chọn Tồn sản phẩm. (Bia 333 lúc này là -136 chai)

Kiểm tra sản phẩm

Bước 2: Chọn quản lý kho khách sạn > Chọn phiếu nhập hàng > Bấm thêm mới (nhập 2 két bia 333 tương ứng với 48 chai bia 333)

Giao diện phiếu nhập hàng

Bước 3: Kiểm tra trong báo cáo: -136 + 48 = -88 chai
 -  136 tồn cuối ban đầu
 -  48 (2 két bia 333 nhập về, một két 24 chai)
 -  88 tồn cuối thực tế khi đã cộng thêm 2 két bia vừa nhập.

Kiểm tra tồn kho

Công thức tính sản phẩm Công thức tính sản phẩm cơ sở

Giao diện sản phẩm cơ sở

►  Trường hợp khách sạn áp dụng giá bán khác nhau cho cùng một sản phẩm (nếu có):
Bạn chọn Giá bán chi tiết
Ví dụ: 1 bát phở bò sẽ có 3 mức giá khác nhau cho 3 loại phòng.
Bước 4: Tại giao diện giá bán chi tiết, bạn tích vào loại phòng và đơn giá sản phẩm khác nhau.

Giao diện giá bán chi tiết

Bước 5: Bấm Lưu để hoàn tất.
►  Trường hợp khi sản phẩm được cấu thành từ nguyên liệu.
Ví dụ: bát phở bò, bạn cần các nguyên liệu làm ra như: thịt bò, bún/phở, chanh và số lượng theo công thức của nhà bếp. Chọn Nguyên liệu

Bước 6: Tại giao diện nguyên liệu, bạn tích vào nguyên liệu cần chọn và số lượng để tạo ra sản phẩm.

Giao diện thêm chi tiết nguyên liệu

Bước 7: Nhấn Lưu để hoàn tất.

2. Thêm mới sản phẩm bằng file excel

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn Danh mục (1) > Chọn sản phẩm, nguyên liệu (2) > Chọn sản phẩm (3) Sản phẩm > Chọn nhập (4) Nhập

Các bước thực hiện nhập file excel sản phẩm

Bước 3: Tại giao diện nhập dữ liệu từ excel, bấm Tại đây (để lấy file mẫu) và nhập các thông tin cần thiết > Lưu file excel .

Nhập dữ liệu từ excel

Hiển thị mẫu nhập sản phẩm:

Mẫu nhập sản phẩm

 Lưu ý:

 Bạn bắt buộc phải lưu File Excel nhập dữ liệu sản phẩm, để có File tải lên hệ thống của phần mềm.  


Bước 4: Bấm chọn Tệp tin để tải file excel (1) Chọn file > Bấm tiếp theo (2) Tiếp theo

Chọn file dữ liệu

Hiển thị thông tin file dữ liệu cần Import.

Nhập dữ liệu từ excel

Bước 5: Bấm thực hiện Thực hiện để Import sản phẩm vào hệ thống.

Sau khi thêm mới sản phẩm, bạn có thể xem và thay đổi, cập nhật các thông tin khởi tạo như giá bán, giá vốn, số lượng nguyên liệu…

► Xem chi tiết sản phẩm

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn danh mục (1) > Chọn sản phẩm nguyên liệu (2) > Tích vào từng mã sản phẩm cần xem (3) > Bấm xem (4)

Các bước xem chi tiết sản phẩm

Bước 2: Bạn có thể xem lại các thông tin đã khởi tạo: mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán…

Thoát chức năng xem

Bước 3: Nhấn hủy hoặc Dấu nhân để thoát để thoát.

Lưu ý:

 Với tính năng xem bạn chỉ có quyền xem thông tin đã khởi tạo, không được thay đổi các thông tin.

 
► Sửa sản phẩm

Các bước thực hiện:
Bước 1: Từ menu khách sạn > Chọn Danh mục (1) > Chọn sản phẩm, nguyên liệu (2) > Chọn sản phẩm > Tích chọn tên sản phẩm cần thay đổi (3) Phở bò > Bấm sửa (4) Sửa

Các bước sửa sản phẩm

Bước 2: Tại giao diện sửa thông tin sản phẩm, thay đổi thông tin ở các ô tương tự như thêm mới sản phẩm.

Giao diện sửa sản phẩm
 

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất thay đổi.

Lưu ý:

Bạn nên chọn các sản phẩm có tên hoặc mã ngắn gọn, đơn giản, hiển thị được đầy đủ các thuộc tính của sản phẩm.

  • ► Xóa sản phẩm

Các bước thực hiện:
Bước 1: Từ menu khách sạn > Chọn Danh mục > Chọn sản phẩm, nguyên liệu > Chọn sản phẩm > Tích chọn sản phẩm cần xóa Cocacola > Bấm xóa Xóa

Các bước xóa sản phẩm

Bước 2: Tại giao diện xóa thông tin sản phẩm, bạn nhấn đồng ý để xóa. Hoặc nhấn hủy để không xóa sản phẩm.

Xác nhận xóa
 

Ảnh xem thêm
Tính năng    QUẢN LÝ KHO
=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử