TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Phiếu xuất hàng (sản phẩm)

Ngoài việc sử dụng sản phẩm trong khách sạn, bạn cũng cần bản lẻ, hủy sản phẩm vì bị hỏng hoặc luân chuyển nội bộ kho hàng thì đều cần phiếu xuất sản phẩm để trừ kho theo lượng đã bán ra hoặc đã sử dụng.
Bạn có thể dễ dàng thay đổi thông tin khởi tạo phiếu xuất và lọc kiểm tra theo thời gian hoặc nhân viên tạo phiếu. 

Để sử dụng tính năng phiếu xuất sản phẩm, bạn thao tác theo các bước sau:

1. Thêm mới phiếu xuất hàng

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn Quản lý kho khách sạn (1) > Chọn phiếu xuất hàng (2) > Bấm thêm mới (3)

Thêm mới phiếu xuất sản phẩm

Bước 3: Tại giao diện phiếu xuất sản phẩm, điền đầy thông tin vào các ô có dấu * bắt buộc. Thao tác thực hiện tương tự như phiếu xuất bán lẻ trong quản lý phòng.

Giao diện phiếu xuất sản phẩm

  • Thông tin phiếu xuất (1)

          + Tên khách hàng
          + Kho hàng
          + Ngày xuất
          + Ghi chú thông tin (nếu có)
          + Loại phiếu xuất.
          + Người xuất
          + % chiết khấu, % VAT, tiền khuyến mãi (nếu có) hệ thống sẽ tự động tính tăng, giảm số tiền vào ô quyết toán, đây là số tiền thực tế mà khách hàng phải thanh toán với khách sạn.

  • Thông tin sản phẩm (2)

          + Tên sản phẩm
          + Số lượng

Bước 4: Bạn kiểm tra số tiền quyết toánnhập số tiền khách trả vào ô khách trả.

Kiểm tra số tiền quyết toán

  • Trong trường hợp khách chưa thanh toán. Bạn nhập số tiền bằng “0”. Hệ thống sẽ phát sinh một phiếu thu nợ khách hàng nợ tiền khách sạn.

Giao diện khách chưa thanh toán tiền cho khách sạn

Bước 5: Bấm lưu để hoàn tất.

  • -  Lưu: Để kết thúc việc tạo phiếu xuất hàng, bạn có thể sửa/xóa phiếu.
  • -  Lưu và in: Để kết thúc việc tạo phiếu xuất hàng và in hóa đơn nếu nhà cung cấp/khách sạn cần hóa đơn.

Lưu ý:

Có 3 loại phiếu xuất sản phẩm chính: xuất bản lẻ, xuất hủy và xuất chuyển kho.

Chọn loại phiếu xuất sản phẩm

  • -  Xuất bán lẻ: Áp dụng khi xuất bán lẻ sản phẩm cho khách hàng.
  • -  Xuất hủy: Áp dụng khi sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc không được dùng để chế biến ra sản phẩm.
  • -  Xuất chuyển kho (nếu có): Áp dụng khi khách sạn có từ 2 kho trở lên, bạn có thể luân chuyển hàng hóa giữa các kho để đảm bảo hoạt động dịch vụ trong khách sạn luôn ổn định.

2. Sửa/xóa phiếu xuất sản phẩm

Trong trường hợp bạn phát hiện ra có sai sót khi tạo phiếu, bạn sẽ cần sửa phiếu hoặc hủy phiếu xuất để điều chỉnh lại số liệu.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn Quản lý kho khách sạn > Chọn phiếu xuất sản phẩm > Tích vào tên mã phiếu xuất cần sửa/xóa (1) Mã phiếu xuất sản phẩm

Sửa, xóa phiếu xuất sản phẩm

Bước 2: Bấm sửa/xóa (2) Sửa, xóa

+ Tại sửa phiếu xuất sản phẩm, thực hiện các thao tác thay đổi thông tin tương tự như thêm mới phiếu xuất sản phẩm > Bấm lưu để hoàn tất.

Ví dụ: tăng (giảm) số lượng xuất sản phẩm, người xuất (nhân viên xuất tạo phiếu), loại phiếu xuất, % chiết khấu, xóa sản phẩm…

Giao diện sửa phiếu xuất sản phẩm

+ Tại xóa phiếu xuất sản phẩm, nhấn đồng ý để cập nhật. Hoặc nhấn hủy để không thay đổi phiếu xuất.

Xác nhận xóa

Sau khi lưu phiếu thành công, bạn có thể kiểm tra thông tin số lượng phiếu xuất.

Xem chi tiết thông tin phiếu xuất theo “thời gian” từ ngày đến ngày hoặc “loại phiếu xuất”.

  • ►Thời gian: Bấm lựa chọn thời gian cần xem Lọc thời gian xem phiếu xuất sản phẩm > Bấm tìm kiếm  Tìm kiếm
  • ► Loại phiếu xuất: Bấm vào ô để lựa chọn Lọc theo loại phiếu xuất sản phẩm > Bấm tìm kiếm Tìm kiếm

Ví dụ: Bạn chọn thời gian thống kê từ 31/12/2018 đến 31/01/2019; loại phiếu xuất là phiếu xuất bán lẻ > Bấm tìm kiếm

Thời gian và loại phiễu xuất sản phẩm

Hệ thống hiển thị thông tin

+ Thông tin mã phiếu

+ Ngày xuất

+ Tổng tiền

+ Đã trả (“0” Khách đã thanh toán là khách đã thanh toán hết tiền với khách sạn; hiển thị con số Khách chưa thanh toán tiền sản phẩm tức là khách đang nợ tiền khách sạn.

Xem thêm
Tính năng    SẢN PHẨM KHO HÀNG

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử