TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Phiếu nhập hàng (sản phẩm)

Tính năng phiếu nhập hàng cho phép bạn nhập thêm mới sản phẩm từ nhà cung cấp vào kho khách sạn.
Ngoài ra sau khi đã khởi tạo thông tin sản phẩm bạn cũng có thể chỉnh sửa và lọc để kiểm tra sản phẩm đã nhập theo thời gian hoặc nhân viên.
Để thực hiện tính năng phiếu nhập hàng, bạn thực hiện theo những bước sau:

1. Thêm mới phiếu nhập hàng (sản phẩm)

Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý kho khách sạn (2) > Chọn phiếu nhập hàng (2) > Bấm thêm mới (3)

Thêm mới phiếu nhập sản phẩm

Bước 3: Tại giao diện phiếu nhập hàng, điền đầy thông tin vào các ô có dấu * bắt buộc.

Giao diện phiếu nhập sản phẩm

  • Thông tin phiếu nhập (1)

          + Nhà cung cấp
          + Kho hàng
          + Ngày nhập
          + Người nhập
          + Loại quỹ
         + % chiết khấu; VAT; khuyến mãi ((nếu có)
Khi có % chiết khấu, VAT, khuyến mãi hệ thống sẽ tự động tính tiền vào ô

 Quyết toán
Đây là số tiền thực tế khách sạn phải thanh toán với nhà cung cấp.

  • Thông tin sản phẩm (2)

          + Tên sản phẩm
          + Số lượng

Bước 4: Bạn kiểm tra tổng tiền cần thanh toán và nhập số tiền khách sạn thanh toán vào ô đã trả

Khách đã trả tiền khách sạn

Trong trường hợp khách sạn nợ tiền nhà cung cấp, bạn cần nhập số tiền khách trả là “0”.
Khách chưa thanh toán tiền khách sạn

► Hệ thống sẽ phát sinh một phiếu thu công nợ khách sạn nợ tiền nhà cung cấp trong phần thống kê công nợ tại quản lý thu chi 

Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn tất (3)

  • -  Lưu: Để kết thúc việc tạo phiếu nhập hàng, bạn có thể sửa/xóa phiếu.
  • -  Lưu và in: Để kết thúc việc tạo phiếu nhập hàng và in hóa đơn nếu nhà cung cấp/khách sạn cần hóa đơn.
Sau khi khởi tạo thành công, mã phiếu nhập sẽ được hiển thị trong danh sách phiếu nhập hàng.
Danh sách phiếu nhập sản phẩm
Bạn có thể cập nhật và chỉnh sửa lại các thông tin: nhà cung cấp, người nhập, tên nguyên luyện, số lượng...

 2.  Sửa/xóa phiếu nhập hàng
Các bước thực hiện:

Bước 1: Từ menu khách sạn > Chọn quản lý kho khách sạn > Chọn phiếu nhập hàng > Tích mã phiếu cần sửa/xóa (1) Mã phiếu nhập sản phẩm

Sửa, xóa phiếu nhập sản phẩm

Bước 3: Bấm Sửa/xóa (2) Sửa, xóa
+ Tại phiếu sửa nhập sản phẩm, thực hiện các thao tác thay đổi thông tin tương tự như thêm mới phiếu nhập hàng.
Ví dụ: tăng (giảm) số lượng, người nhập hàng, % chiết khấu…> Bấm lưu để hoàn tất.

Giao diện sửa, xóa phiếu nhập sản phẩm

+ Tại phiếu xóa nhập sản phẩm, nhấn đồng ý để cập nhật. Hoặc nhấn hủy để giữ phiếu.

Xác nhận xóa

Lưu ý:

 Khi đã hủy đơn nhập hàng bạn sẽ không thể thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào với đơn nhập hàng đó

Sản phẩm đã được cập nhật vào kho hệ thống, bạn có thể kiểm tra theo:

  • ► Lọc theo thời gian

Ví dụ: Bạn muốn xem toàn bộ phiếu nhập 30 ngày trước (1) từ 30/12/2018 đến 30/01/2019 > Nhấn đồng ý (2) > Bấm tìm kiếm (3).

Lọc phiếu nhập sản phẩm theo thời gian

Hệ thống hiển thị kết quả 

Kết quả lọc phiếu nhập theo thời gian

  • ► Lọc theo tên nhân viên

Ví dụ: Bạn chọn nhân viên Trần Hữu (1) > Chọn thời gian xem phiếu > Bấm tìm kiếm (2)

Lọc phiếu nhập theo nhân viên

Hệ thống hiển thị kết quả 

Kết quả phiếu nhập sản phẩm theo nhân viên
 

Xem thêm
Tính năng  ►  PHIẾU XUẤT NGUYÊN LIỆU
=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử