TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Phiếu nhập nguyên liệu

Bạn cần nhập những nguyên liệu dùng để pha chế, chế biến mới có thể tạo ra các sản phẩm để bán cho khách hàng ví dụ như nước chanh, nước cam,…

Lưu ý:

 •  Trước khi nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp, bạn cần khởi tạo nguyên liệu, sản phẩm.
 •  Bạn sẽ cần khởi tạo kho nếu như khách sạn có từ 2 kho trở lên. Nếu có chỉ sử dụng một kho, hệ thống đã mặc định sẵn cho bạn đó là kho khách sạn.
 •  Kho hàng sẽ chứa dữ liệu sản phẩm.

 Để thêm mới kho: Chọn kho hàng > Bấm thêm mới.

1.   Thêm mới phiếu nhập nguyên liệu

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn Quản lý kho khách sạn (1) > Chọn phiếu nhập nguyên liệu (2) Phiếu nhập nguyên liệu > Bấm
thêm mới (3) Thêm mới

Phiếu nhập nguyên liệu
Bước 3: Tại giao diện phiếu nhập nguyên liệu, điền đầy thông tin vào các ô có dấu * bắt buộc.

Giao diện phiếu nhập nguyên liệu

  • Thông tin phiếu nhập (1)

      + Nhà cung cấp, tích vào Dấu cộng thêm để thêm mới nhanh nhà cung cấp.
      + Kho hàng
      + Ngày nhập
      + Người nhập
      + Loại quỹ
      + % chiết khấu; VAT; khuyến mãi (nếu có). 

Khi có % chiết khấu, VAT, khuyến mãi, hệ thống sẽ tự động tính tiền vào ô quyết toán

 Quyết toán
Số tiền thực tế khách sạn phải thanh toán với nhà cung cấp.

  • Thông tin nguyên liệu (2)

          + Tên nguyên liệu
          + Số lượng

Bước 4: Bạn kiểm tra tổng tiền cần thanh toán Tổng cộng tiền thanh toán

Nhập số tiền khách sạn thanh toán vào ô đã tr Khách đã trả.

Trường hợp khách sạn nợ tiền nhà cung cấp, nhập số tiền khách trả là “0” Khách chưa thanh toán.

► Hệ thống sẽ phát sinh một phiếu thu công nợ khách sạn nợ tiền nhà cung cấp trong phần thống kê công nợ mục quản lý thu chi 

Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn tất (3)

-  Lưu: Để kết thúc việc tạo phiếu nhập nguyên liệu, bạn có thể sửa/xóa phiếu.
-  Lưu và in: Để kết thúc việc tạo phiếu nhập nguyên liệu và in hóa đơn, nếu nhà cung cấp/khách sạn cần hóa đơn.
2.  Sửa/xóa phiếu nhập nguyên liệu

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý kho khách sạn > Chọn phiếu nhập nguyên liệu > Tích vào mã phiếu nhập cần sửa/xóa (1) Mã phiếu nhập

Sửa phiếu nhập

Bước 2: Bấm Sửa/Xóa (2) Sửa, xóa

Ví dụ: Bạn muốn xóa hoặc giảm, tăng số lượng nguyên liệu chanh trong phiếu nhập;
Tích (1) Dấu trừ để xóa; tích vào số lượng (2) Số lượng để thay đổi số lượng.


Trừ nguyên liệu nhập

-  Tại phiếu xóa nguyên liệu, nhấn đồng ý để cập nhật. Hoặc nhấn hủy để giữ phiếu nhập.

Xác nhận xóa
 

Xem thêm
Tính năng    PHIẾU NHẬP HÀNG
=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử