TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Chỉnh sửa nhận phòng

Sau khi đã cập nhật thông tin nhận phòng, bạn có thể thay đổi các thông tin đã khởi tạo như: Ngày giờ check in, check out; thêm/sửa/xóa loại phòng, sửa giá phòng....
Trong bài này, TCSOFT HOTEL sẽ cung cấp các nội dung sau: 

 

  1. Sửa thông tin nhận phòng

  2. Sửa chi tiết giá phòng


1. Sửa thông tin nhận phòng

Để điều chỉnh thông tin phòng bạn thực hiện:

Bước 1: Từ menu quản lý > Chọn quản lý phòng > Sơ đồ phòng.

Bước 2: Click vào phòng đang ở (1) > Chọn sửa nhận phòng (2). Hệ thống hiển thị màn hình

Các bước sửa nhận phòng

Bước 3: Tại giao diện sửa thông tin nhận phòng, điều chỉnh thông tin ở các ô tương tự như thao tác nhận phòng.
Giao diện sửa thông tin nhận phòng

  • Chỉnh sửa thông tin nhận phòng:
          -  Ngày giờ check in, check out
          -  Đặt trước
          -  Loại hình
          -  Công ty...
  • Chỉnh sửa thông tin khách hàng:
          -  Tên khách hàng 
          -  Loại phòng
      -  Số lượng phòng (xóa phòng hoặc thêm phòng)....

Ví dụ: Nếu muốn xóa một phòng, bạn Click vào dấu trừ màu đỏ Dấu trừ xóa phòng cần xóa. Hệ thống sẽ tự động xóa phòng đó.

Bước 4: Bạn có thể chỉnh sửa chi tiết giá phòng bằng cách tích chọn nhanh vào từng loại phòng. 
2. Sửa chi tiết giá phòng

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin giá phòng ngay lúc nhận phòng. Có 2 cách điều chỉnh giá phòng.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tích vào loại phòng cần điều chỉnh giá Điều chỉnh giá phòng. Hệ thống hiển thị màn hình

Điều chỉnh giá phòng chung cho tất cả các ngày khách ở tại khách sạn

Bước 2: Tại giao diện cấu hình mức giá theo hóa đơn, điều chỉnh thông tin cần thay đổi ở các ô. Tương tự như cài đặt mức giá theo thời điểm.

  •  -  Đơn giá ngày
  •  -  Đơn giá giờ
  •  -  Giá bán theo giờ...

Bấm cập nhật Cập nhật thông tin để hoàn tất.

Cấu hình mức giá theo hóa đơn

Lưu ý:

 Với đơn giá ngày, nếu điều chỉnh tại đây Thay đổi đơn giá ngày đơn giá sẽ được áp dụng cho tất cả các ngày khách ở.

Bước 1: Tích chọn dấu cộng Dấu cộng thêm giá chi tiết (1) > Chọn thêm tất cả ngày Thêm tất cả các ngày (2). Hệ thống hiển thị màn hình.

Giao diện thêm giá chi tiết từng ngày

Bước 2: Tại giao diện điều chỉnh mức giá theo ngày, bạn bấm vào đơn giá ngày (3) của từng ngày để điều chỉnh mức giá.

Bước 3: Nhấn cập nhật > Cập nhật > Lưu để hoàn tất chỉnh sửa thông tin phòng và giá phòng.
 

Xem thêm

Tính năng    CHUYỂN PHÒNG

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử