TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Tồn kho nguyên liệu

Báo cáo tồn kho nguyên liệu giúp bạn thống kê chi tiết thông tin các nguyên liệu, số lượng tồn kho trong thời gian lọc nhất định.
Để xem báo cáo tồn kho nguyên liệu, bạn thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn báo cáo (1) > Chọn tồn kho nguyên liệu (2). Hệ thống hiển thị màn hình.
Các bước thực hiện xem báo cáo tồn nguyên liệu

Xem chi tiết các thông tin:
 -  Tên nguyên liệu
 -  Nhóm nguyên liệu
 -  Tồn đầu
 -  Nhập trong kỳ
 -  Xuất trong kỳ
 -  Tồn cuối

Bước 2: Bạn lọc chọn xem theo “thời gian”; “kho hàng” nếu có; “tất cả sản phẩm” hoặc “từ khóa” tên chính xác của nguyên liệu đó.
Điều kiện lọc tồn kho nguyên liệu

Bước 3: Bấm tìm kiếm Tìm kiếm xem báo cáo.

Bấm tìm kiếm để lọc xem tồn nguyên liệu

Lưu ý:
  -  Tồn đầu: Là số lượng sản phẩm tồn kho trước khoảng thời gian cần xem.
  -  Nhập trong kỳ: Số lượng sản phẩm nhập trong khoảng thời gian lựa chọn
  -  Xuất trong kỳ: Số lượng sản phẩm xuất trong khoảng thời gian lựa chọn
  -  Tồn cuối: Là số lượng sản phẩm tồn kho đến thời điểm hiện tại.


Xem thêm
Tính năng    HIỆU SUẤT PHÒNG
=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử