TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Nhật ký đăng nhập

Tại tính năng nhật ký đăng nhập, TCSOFT HOTEL sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ thông tin về các tài khoản đã đăng nhập trong hệ thống, tên nhân viên, thời gian và địa chỉ ID truy cập... Bạn có thể xem nhật ký đăng nhập theo giời gian hoặc lọc theo tên nhân viên; kiểm soát hoạt động của khách sạn và hạn chế gian lận từ nhân viên.
Các bước thực hiện:

Nhật ký đăng nhập

Bước 1: Từ Menu khách sạn > Nhật ký đăng nhập (1)
Bước 2: Lọc thời gian (2) cần xem nhật ký đăng nhập.
Bước 3: Bấm tìm kiếm (3). Xem báo cáo kết quả tìm kiếm.

Ví dụ, bạn muốn tìm kiếm nhật ký đăng nhập từ 20/01/2019 đến 22/01/2019

ví dụ xem nhật ký
 

Xem thêm

Tính năng  ►  CẤU HÌNH KHÁCH SẠN VÀ TẠO DỮ LIỆU

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử