TCSOFT HOTEL

Mục lục

Các chức năng chính của phần mềm

Bạn nên biết chắc chắn các tính năng chính của phần mềm trước khi bắt đầu tiến hành quản lý khách sạn. 

Chức năng

Nội dung

Quản lý (thiết lập thông tin hệ thống)

  Quản lý cơ sở: khởi tạo và quản lý các cơ sở của khách sạn có trong hệ thống

  Nhóm quyền: tạo nhóm quyền và phân quyền tới từng bộ phận, điều chỉnh vai trò quyền hạn của người dùng.

  Chức năng: phân quyền chi tiết cho nhân viên theo nhóm quyền tương ứng.

  Nhân viên: khai báo và quản lý thông tin nhân viên có trong khách sạn

  Quản lý khách hàng: thiết lập và quản lý thông tin công ty, khách hàng trong khách sạn.

  Nhật ký đăng nhập: xem lại thông tin nhật ký hệ thống (ghi nhận thao tác người dùng, ngày dùng, địa chỉ đăng nhập…).

Khách sạn

Danh mục (thiết lập và quản lý thông tin khách sạn).

  Cấu hình khách sạn: Khai báo và quản lý thông tin loại phòng, tầng, danh sách phòng có trong khách sạn

  Sản phẩm, nguyên liệu: Khai báo và quản lý thông tin sản phẩm, nguyên liệu có trong khách sạn bao gồm: Đơn vị tính, nhóm nguyên liệu, nguyên liệu, nhóm sản phẩm, sản phẩm.

  Giá theo thời điểm: thiết lập thông tin giá phòng từng loại phòng khách sạn.

  Cài đặt chung: cài đặt các chức năng cơ bản trong khách sạn.

  Dịch vụ, thiết bị: khai báo các loại dịch vụ và thiết bị trong khách sạn

  Nhà cung cấp: thiết lập và quản lý thông tin các đơn vị cung cấp sản phẩm, nguyên liệu, thiết bị cho khách sạn.

  Loại thu chi: khai báo thông tin các loại thu chi có trong khách sạn để hệ thống tự động cập nhật tạo các phiếu thu chi.

  Quỹ: thông tin các loại quỹ có trong khách sạn.

Quản lý phòng (quản lý thông tin phòng)

  Sơ đồ phòng: thực hiện các chức năng đặt phòng, nhận phòng, chuyển phòng, trả phòng cho khách hàng.

  Hóa đơn phòng: xem chi tiết các hóa tiền phòng, ngày giờ tạo phiếu, tổng số tiền phòng, số tiền khách đã trả và còn nợ.

  Hiện trạng phòng: kiểm tra thông tin trạng thái từng loại phòng, phòng nào đang có khách ở, khách đặt, khách trả phòng, đang sẵn sàng.

  Hóa đơn bán lẻ: xem các phiếu bán lẻ sản phẩm đã bán khách hàng, tổng tiền, số tiền khách đã trả và còn nợ.

Quản lý thu chi (quản lý toàn bộ tình hình thu chi trong   khách sạn)

  Sổ thu chi: xem chi tiết lợi nhuận của khách sạn, tổng thu, tổng chi từ các loại phiếu.

  Phiếu thu chi: lập các phiếu thu nợ, chi tiền, thu tiền để thu công nợ từ khách hàng, nhà cung cấp hoặc trả khách sạn thanh toán công nợ cho nhà cung cấp, khách hàng.

  Thống kê tồn quỹ: biết được chính xác số tiền thực tế của từng loại quỹ.

  Thống kế công nợ: kiểm soát số tiền từng khách hàng, nhà cung cấp đang nợ tiền khách sạn.

Quản lý kho khách sạn  (quản lý số lượng sản phẩm, nguyên liệu có trong kho khách sạn).

  Sản phẩm kho hàng: xem các sản phẩm có trong kho và số lượng thực tế từng sản phẩm tính tới    thời điểm hiện tại.

  Phiếu nhập nguyên liệu: khai báo các nguyên liệu nhập về khách sạn.

  Phiếu xuất nguyên liệu: khai báo các nguyên liệu đã được xuất bán, xuất sử dụng hoặc xuất hủy trong khách sạn.

  Phiếu nhập sản phẩm: Khai báo các sản phẩm nhập về khách sạn.

  Phiếu xuất sản phẩm: khai báo các sản phẩm đã bán trong khách sạn.

  Kho hàng: thiết lập và quản lý số lượng kho hàng có trong khách sạn

Báo cáo (Báo cáo tự động cung cấp thông tin kinh doanh trong khách sạn).

  Báo cáo doanh thu: xem chi tiết báo cáo theo từng loại: doanh thu hóa đơn, doanh thu tiền phòng, doanh thu sản phẩm, tổng doanh thu.

  Tồn sản phẩm: thống kê số lượng sản phẩm tồn thực tế trong kho khách sạn đối với từng sản phẩm là sắp hết hoặc còn nhiều. Để quản lý kịp thời có những phương án điều chỉnh.

  Tồn kho nguyên liệu: thống kê số lượng nguyên liệu tồn thực tế trong kho khách sạn đối với từng nguyên liệu.

  Hiệu suất phòng: xem hiệu suất bán phòng của từng loại phòng để đưa ra kế hoạch phù hợp tăng doanh thu bán phòng khách sạn

 

Xem hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm quản lý khách sạn TCSOFT HOTEL

  Phân hệ cấu hình khởi tạo – Phần mềm quản lý khách sạn.

 Phân hệ quản lý phòng - Phần mềm quản lý khách sạn


Phân hệ quản lý kho - Phần mềm quản lý khách sạn TCSOFT HOTEL


 Phân hệ báo cáo - Phần mềm quản lý khách sạn TCSOFT HOTEL

 

icon chuyển tiếp 1. Tổng quan.
2. Quản lý cơ sở.
3. Cấu hình khách sạn và tạo dữ liệu.
4. Giới thiệu quản lý phòng.
5. Giới thiệu quản lý bán hàng.
6. Giới thiệu quản lý kho.
7. Giới thiệu quản lý thu chi.
8. Giới thiệu báo cáo.
9. Kết thúc.

 

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử